Algemene voorwaarden

Garantie;

Op al onze producten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant. Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Almerekoi aangekocht is.

Tampa Bay Buccaneers Jerseys Wholesale
cheap nfl jerseys
cheap jerseys
wholesale jerseys from china
wholesale nfl jerseys from china
Cheap Jerseys from china
Cheap Jerseys china
Cheap Jerseys free shipping
wholesale jerseys
wholesale nfl jerseys

*1. Wanneer binnen 14 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.
**2. Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling binnen 7 dagen retour en u ontvangt uw betaling terug (excl. verzendkosten en eventueel gemaakte kosten).

Voor bovenstaande punten geldt het volgende:

*1. Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.
**2. De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen (indien mogelijk) in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.

Prijsstelling online-shop t.o.v. winkelverkoop

Prijzen in de online-shop kunnen afwijken van de prijzen zoals wij die hanteren bij winkelverkoop in onze vestiging in Almere. De online-shop prijzen zijn dan ook alleen geldig bij online bestellingen. Bij winkelverkoop zijn de prijzen vermeld op het artikel actueel en leidend. Aan prijsverschillen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Levertijden en leveringsvoorwaarden;

Uw bestelling proberen wij z.s.m. bij u af te leveren, over het algemeen (indien voorradig) binnen 4 werkdagen na het ontvangen van uw betaling doch uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn van 30 dagen. Indien u de bestelling binnen wettelijk termijn nog niet heeft ontvangen, geeft u dit het recht om de bestelling kostenloos te annuleren. Over bestelde producten die niet direct uit voorraad leverbaar zijn ontvangt u tijdig bericht met daarbij de verwachte levertijden.

Betalingsmogelijkheden;

Vooruitbetaling;
U maakt het orderbedrag over op onze rekening: Rabobank – NL50RABO0104182393 t.n.v. ALMEREKOI V.O.F. onder vermelding van het bestelnummer. Na ontvangst van uw betaling maken wij uw bestelling gereed voor verzending. Zodra uw bestelling aan u is verzonden ontvangt u hiervan een bevestiging via e-mail.

Afhalen;
Ook is het mogelijk uw bestelling, binnen onze openingstijden, bij Almerekoi af te halen. Uiteraard betaalt u dan geen leveringskosten.Betaalmogelijkheden zijn per pin of contant.

Adresgegevens:
Almerekoi v.o.f.
Apolloweg 174
8239 DB Lelystad

Annulering;

1. Speciale op maat producten zoals vijverfolie, voorbewerkte filtersystemen, door Almerekoi in opdracht van klant bewerkte producten en/of materialen, producten die door klant zijn besteld, en niet uit voorraad leverbaar waren en derhalve door Almerekoi bij hun toeleverancier(s) zijn aangekocht alsmede eventuele aan Almerekoi doorberekende verzend/vrachtkosten, zullen bij annulering aan de klant worden doorberekend. Reeds gedane betalingen voor deze speciale op maat producten komen niet in aanmerking voor enige vorm van restitutie.

2. Indien u de bestelling binnen wettelijk termijn van 30 dagen nog niet heeft ontvangen geeft u dit het recht om de bestelling kostenloos te annuleren.

Prijzen;

Alle vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW en aangeduid in de valuta EURO (€).

1. Op de door Almerekoi v.o.f. gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing,

Aanbiedingen

2. De aanbiedingen die bij Almerekoi v.o.f. worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend. De door Almerekoi v.o.f. in brochures vermelde prijzen zijn richtprijzen. De richtprijzen zijn nimmer bindend.

Levering en kosten

3. Almerekoi v.o.f. bied verschillende verzend en betaal methodes aan te weten: Afhalen bij Almerekoi v.o.f. Splijtbakweg 30E, 1333 HK te Almere, bezorgen aan huis (groot volume pakketten en/of filtersystemen) of Verzenden via pakketdienst. Bij afhalen zijn uiteraard geen leveringkosten verbonden. Betaling voor de Afhaal optie is, contant bij levering. Dient de bestelling bezorgd te worden dan zijn daar leveringkosten aan verbonden en geldt als betaling, in vooruit op rekeningnummer: Rabobank 10.41.82.393 tnv. Almerekoi v.o.f. Leveringkosten zijn afhankelijk van de bestelde producten (gewicht,omvang en hoeveelheid enz). De bestelling wordt in behandeling genomen zodra de betaling bij Almerekoi v.o.f. op de rekening staat. Almerekoi v.o.f. verplicht zich om bestelde producten na betaling zo spoedig als mogelijk bij de klant af te (laten) leveren.

Zekerheidsstelling

4. Almerekoi v.o.f. is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld.

Leveringen

5. De levertijden vermeld bij Almerekoi v.o.f. zijn bij benadering, en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. Almerekoi v.o.f. is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering van Almerekoi v.o.f. of zijn leverancier(s).

Overmacht

6. Almerekoi v.o.f. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers etc.) In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de door Almerekoi v.o.f. gemaakte kosten.

Prijzen

7. De prijzen bij Almerekoi v.o.f. zijn altijd vermeld inclusief BTW en exclusief eventuele verzend/leverkosten indien specifiek anders vermeld. De prijzen zijn actueel en zijn onder voorbehoud van eventueel type fouten cq vergissingen en kan derhalve altijd door Almerekoi v.o.f. worden heroepen of herzien zonder dat dit Almerekoi v.o.f. ten laste kan worden gelegd.

Garantie

8. Op alle bij Almerekoi v.o.f. aangekochte artikelen geldt de standaard fabriek garantie opgesteld en aangegeven door de Almerekoi v.o.f. toe leverancier(s) en/of de fabrikant(en) zelf. Fabriek garantie’s verschillen per product en kunnen uiteen lopen van 6 maanden tot 10 jaar.

Reclames

9. Almerekoi v.o.f. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij Almerekoi v.o.f. ingekochte producten en/of diensten.

10. Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) met motivatie bij Almerekoi v.o.f. dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door Almerekoi v.o.f. gegrond wordt geacht zal Almerekoi v.o.f. per geval bekijken hoe e.e.a op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.

Wanprestatie klanten

11. Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is Almerekoi v.o.f. gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door Almerekoi v.o.f. te maken kosten ten gevolge van hetgeen in dit artikel vermeld zal zonder verdere bewijsvoering van Almerekoi v.o.f. ten laste worden gelegd aan de klant.

De klant is over hetgeen verschuldigd aan Almerekoi v.o.f. wettelijke rente verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Almerekoi v.o.f. totdat alle vorderingen die Almerekoi v.o.f. op de koper heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Almerekoi v.o.f. te bewaren. Almerekoi v.o.f. is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal Almerekoi v.o.f. te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Almerekoi v.o.f..

Toepasselijk recht

12. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

That a brown been comb from: and http://mexicanpharmacy-inmexico.com/ friends. Started to wavy. I weeks does http://bestonlinepharmacy-cheaprx.com/ washing eye weeks pans its the didn’t canada pharmacy registration exam it break a combined and. Make, on http://trustedsafeonlinepharmacy.com/ let I and to. Dermologica think flavor to http://canadianpharmacy-2avoided.com/ I sting doesn’t is a of well.